Zaynati's Authentic Lebanese

1503 Gause Blvd., Slidell, LA 70458
985-847-9395